PipeClub Nitra

Fajkový klub Nitra bol založený v treťom roku tretieho tisícročia, v roku 2003. Je členom Asociácie slovenských fajkových klubov, ktorej prezidentom je Dr. Josef Stanislav. Hlavným cieľom klubu jezdružovať  ľudí s podobnou životnou filozofiou, vyznávaním kultúry fajčenia fajky a zberateľskej činnosti.  K dnešnému dňu má klub 49 aktívnych členov. Činnosť klubu má široký záber, už niekoľko rokov má tradíciu verejných stretnutí vždy v prvý štvrtok v  mesiaci.  Významnou časťou činnosti klubu je organizovanie pravidelných súťaží v pomalom fajčení fajky. Najvýznamnejšou z nich je medzinárodná súťaž   „Grand Prix Slovakia“ v Nitre pod dohľadom člena CIPC  Dr.Josefa Stanislava , súťaže „Zacharova fajka“ v Banskej Štiavnici na počesť   významného výrobcu hlinených  fajok Karola Zachara.  Klub taktiež organizuje  vlastnú klubovú ligu a snaží sa založiť aj tradíciu Slovenskej národnej ligy v pomalom fajčení fajky. Na všetkých, klubom organizovaných fajkových súťažiach je používaný vlastný registračný softvér s časomierou, schválený prezidentom Slovenskej  fajkovej asociácie. Tento softvér  je schopný vyhodnotiť  jednotlivých súťažiacich aj družstvá do  niekoľkých minút, vrátane automatickej tlače diplomov. Klub má nadviazané priateľské vzťahy  s fajkovými klubmi  v okolitých krajinách, v Maďarsku, Poľsku Česku a Rakúsku, kde sa zúčastňuje na ich národných súťažiach v pomalom fajčení fajky.

Členovia klubu sa zúčastňujú rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí na Slovensku, kde prezentujú kultúru fajčenia fajky. V priestoroch slovenských múzeí organizuje výstavy fajok z vlastného zbierkového fondu.  V spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach organizuje klub medzinárodné konferencie s fajkovou tematikou, ktorých sa pravidelne zúčastňujú členovia AIP – Medzinárodnej fajkovej akadémie Dr.Anna Ridovics a Dr.Josef Stanislav a v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre, bola založená tradícia tematických workshopov, kde sú sústreďované informácie o archeologických nálezoch hlinených fajok na Slovensku. Všetky tieto odborné aktivity smerujú k edičnej činnosti, k tvorbe odbornej literatúry a vedeckých publikácií.  Jedným z veľkých cieľov klubu, je založenie digitálneho katalógu Národného registra hlinených fajok slovenských výrobcov a archeologických nálezov fajok na Slovensku.